Algemene Gebruiksvoorwaarden


Artikel 1 - Eigendom en wijziging Website


De Website www.skangame.be (hierna "de Website") alsook alle mogelijke sub-domeinen van deze Website worden beheerd door - en zijn eigendom van - Die Keure NV, met maatschappelijke zetel te Kleine Pathoekeweg 3, 8000 Brugge, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0405.108.325 ("Die Keure").
In geval van vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de Website kan u zich steeds richten tot Die Keure, Kleine Pathoekeweg 3, 8000 Brugge, aan het volgende e-mailadres info@diekeure.be of op het telefoonnummer 050/47.12.72.
Die Keure behoudt zich het recht voor deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde, en zonder voorafgaande verwittiging, te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen of om de service te verbeteren. De eventuele aangepaste versie van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden wordt geacht van toepassing te zijn vanaf de eerste datum van publicatie op de Website. Wij raden u daarom aan de Website regelmatig te raadplegen.
Het gebruik van de Website impliceert dat "de gebruiker" van de Website de in de Algemene Gebruiksvoorwaarden opgenomen voorwaarden en richtlijnen voor gebruik van de Website volledig en onherroepelijk aanvaardt. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden gelden zodoende zowel voor de loutere bezoeker van de Website (zonder in te loggen) als voor de deelnemers op het digitale onderwijsplatform, zijnde de leerkrachten en leerlingen.
Die Keure behoudt zich ten allen tijde het recht voor om elke gebruiker de toegang tot de Website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, onder andere in geval van duidelijke schending of vermoeden van schending van onderhavige bepalingen.
Die Keure wenst te benadrukken dat zij zich bewust is van de moeilijkheden en uitdagingen waarmee ouders (en/of bevoegde meerderjarigen) mogelijkerwijze worden geconfronteerd bij het hedendaagse Internetgebruik van hun kinderen. Die Keure stelt dan ook alles in het werk om een zo veilig mogelijke internetomgeving te creëren voor minderjarigen met inachtneming van een gezonde dosis voorzichtigheid bij het ontwerpen van de inhoud van de Website en desgevallend het nodige respect bij de verwerking van gegevens van deze minderjarigen.


Artikel 2 - Voorwerp


De Website vormt een zogenaamd onderwijsplatform waarin er een digitale leeromgeving wordt gecreëerd waarin zowel leerlingen als leerkrachten zich terugvinden (hierna ook "Platform"). Het Platform beoogt de kennis aardrijkskunde van leerlingen te oefenen of te testen en dit middels een spel (‘Eiland Skan’) dat geactiveerd wordt tijdens een lesuur door de toezichthoudende leerkracht. Die Keure behoudt zich ten allen tijde het recht voor om de registratie van een gebruiker te weigeren zonder opgave van motivering. In het bijzonder geldt dit weigeringsrecht bij een vermoeden van opgave, door de gebruiker, van onjuiste of onvolledige gegevens tijdens het inloggen. Verder geldt dit weigeringsrecht onder andere ook bij vermoeden van het gebruik van geautomatiseerde systemen waaronder zogenaamde bots. Die Keure behoudt zich eveneens het recht voor om gebruikers ten allen tijde de toegang tot de Website te weigeren indien de gebruiker in kwestie op een dergelijke manier gebruik maakt van de Website dat dit gebruik redelijkerwijze als onaanvaardbaar kan beschouwd worden. Een "onaanvaardbaar gebruik" van de Website is onder andere, doch niet uitsluitend, het meedelen van berichten, commentaren, data enz. die: • kwetsend, racistisch, haatdragend, extremistisch, beledigend of pornografisch zijn; • het risico lopen als "laster en eerroof" te worden beschouwd of smaad beogen; • als gelijk welke vorm van hacken of poging tot hacken van de Website zouden kunnen worden beschouwd; • op eender welke manier de rechten van Die Keure – met inbegrip van – doch niet uitsluitend, een aantasting van haar goede reputatie uitmaken; • hetzelfde of een gelijkaardig effect teweeg brengen als het uploaden van bestanden of informatie, het gebruiken of uitwisselen van mogelijk illegale bestanden of informatie (bijvoorbeeld muziek, films enz.), het verzenden van spam enz. via de Website; • op welke manier dan ook een commerciële achtergrond hebben en bijvoorbeeld gericht zijn op het werven van cliënteel, het maken van reclame, marketing-gerelateerde doeleinden, enz..


Artikel 3 - Gebruik Website


Bij aankoop van het spel Eiland Skan door de betrokken onderwijsinstelling wordt het aantal aangekochte spelcodes bezorgd, zijnde 1 code per aangekochte spelkamer voor de leerkracht die hierna de games voor de deelnemende leerlingen kan opstarten. Door in te loggen verklaren de gebruikers zich uitdrukkelijk akkoord met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. Het spel Eiland Skan kan gespeeld worden met minimum 3 en maximum 6 spelers. Het spel kan slechts gestart worden door de deelnemende leerkracht. Indien er meer dan 6 leerlingen dienen deel te nemen, is het mogelijk voor de leerkracht om meerdere spellen tegelijkertijd te starten. Dit zal echter afhankelijk zijn van de door de betrokken onderwijsinstelling aangekochte spellen. De onderwijsinstelling bestelt namelijk het spel voor een bepaald aantal leerlingen. Per aangekochte spelcode kunnen immers slechts 6 leerlingen deelnemen. De leerlingen kunnen individueel, in duo’s of in kleine groepjes spelen. De leerkracht heeft een globaal overzicht van de deelnemende leerlingen, hun respectievelijke activiteiten en resultaten. De leerkracht heeft als enige toegang tot het administratief gedeelte van het spel en kan als enige het spel starten, pauzeren en stoppen. Het aantal aangekochte spelcodes bepaalt door hoeveel leerlingen het spel gelijktijdig kan gespeeld worden (zie hierboven). Het spel Eiland Skan duurt ongeveer 45 minuten, totdat de 30 loten van het Eiland Skan verkocht zijn. Het spel Eiland Skan kan door verschillende leerkrachten en klassen gebruikt worden. Voor verdere vragen en/of opmerkingen betreffende het gebruik van het Platform wordt verwezen naar de rubriek “SPELREGELS”. Die Keure behoudt zich het recht voor om de SPELREGELS te allen tijde, en zonder voorafgaande verwittiging, te wijzigen. Wij raden de gebruikers dan ook aan de SPELREGELS regelmatig te controleren.


Artikel 4 - Intellectuele Eigendom


Alle bestanddelen van de Website (waaronder doch niet beperkt tot de gebruikte software, sourcecodes, de structuur, lay-out, teksten, logo's, foto’s, tekeningen, oefeningen, spelletjes, beeld, geluid, databanken, benamingen, beschrijvingen, handels- en domeinnamen) zijn werken die beschermd zijn door het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten waaronder het merkenrecht. Alle desbetreffende eigendomsrechten, inclusief intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, tekeningen- en modellenrechten, etc.) behoren toe aan Die Keure of zijn opgenomen op de Website met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende rechten. Geen enkel bestanddeel van de Website zelf, noch de op de Website aangeboden gegevens en informatie mag worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de Website te kunnen bezoeken), gereproduceerd, gewijzigd, vertaald, openbaar gemaakt, verspreid, verhuurd, verkocht, overgedragen aan anderen of op enige wijze worden gebruikt zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van Die Keure.


Artikel 5 - Aansprakelijkheid


Die Keure waakt ervoor zo correct mogelijke informatie te verstrekken maar kan nooit de juistheid, volledigheid en geschiktheid van de informatie op de Website verzekeren en kan hiervoor derhalve niet aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt zowel voor informatie die door Die Keure zelf op de Website werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van gebruikers of anderen. Onder informatie wordt verstaan: al hetgeen op de Website terug te vinden is, waaronder teksten, oefeningen, spelletjes, foto’s, geluid, data enz. Die Keure is niet aansprakelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie t.a.v. gebruikers of anderen, noch is zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen van de gebruiker. Die Keure is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade of gelijk welke schade die veroorzaakt zou kunnen worden door onjuistheid, onvolledigheid, ongeschiktheid, vergetelheid of nalatigheid in het verschaffen, samenstellen, opstellen, schrijven en interpretatie van de informatie op de Website. Teneinde de Website te gebruiken zijn de meest up-to-date versies van volgende browsers: Safari, Firefox, Chrome, Internet Explorer (>IE9). In geval van tablet gebruik, dient deze over de meest up-to-date iOS te beschikken. Die Keure raadt iPad 3 sterk aan of tablets met gelijkaardige hardware en browser specificaties. Die Keure is niet aansprakelijk voor permanente of tijdelijke schade of defecten aan gegevens of computerapparatuur van de gebruikers tijdens of na het gebruik van de Website. In het bijzonder is Die Keure niet aansprakelijk voor de mogelijke overdracht van virussen, trojans en dergelijke via de Website. Die Keure is niet aansprakelijk voor links naar websites die door anderen worden beheerd of de schade die veroorzaakt wordt in het kader van een bezoek aan deze websites. Die Keure kan geen enkele controle uitoefenen op deze Websites en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud ervan. Voor de realisatie van de Website doet Die Keure zoveel mogelijk beroep op de modernste technieken. Die Keure kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventuele storingen of onderhoudswerken op - of van - de Website. De gebruiker is te allen tijde exclusief verantwoordelijk voor alle berichten, data, commentaren, informatie enz. die de gebruiker middels zijn/haar actieve deelname op de Website meedeelt. De gebruiker is zodoende ook exclusief verantwoordelijk voor alle mogelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten en dergelijke, die kunnen rusten op de informatie die de gebruiker op de Website meedeelt. Dit houdt dus in dat de gebruiker exclusief verantwoordelijk zal zijn voor elke vordering vanwege derden of betrokkenen wegens inbreuken op hun rechten. De gebruiker vrijwaart Die Keure volledig van elke vordering vanwege derden wegens dergelijke (vermeende) inbreuken op hun rechten door de informatie (beeld, tekst, klank enz.) die door de gebruiker op de Website werd geplaatst.


Artikel 6 - Privacy


In het kader van het gebruik van de Website dienen geen persoonsgegevens te worden overgemaakt door de individuele gebruikers. Bijgevolg vindt er geen verwerking van persoonsgegevens plaats door Die Keure.


Artikel 7 - Afstand


Het ontbreken van het afdwingen door Die Keure van enige bepaling uit deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, of het niet ondernemen van enige actie ten aanzien van een gebruiker van de Website in het geval van een mogelijke inbreuk op enige bepaling, kan niet worden geïnterpreteerd als een afstand van vordering of recht ten aanzien van enige bepaling in het kader van een mogelijke toekomstige inbreuk door een gebruiker.


Artikel 8 - Deelbaarheid


Indien een bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard onder het toepasselijke recht, zal deze bepaling geen deel meer uitmaken van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. De wettigheid, geldigheid en bindende aard van de andere bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden blijven onaangetast.


Artikel 9 - Bevoegde Rechtbank en Toepasselijk Recht


Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door - en geïnterpreteerd in overeenstemming met - de Belgische wetgeving. De bevoegde rechtbanken en hoven voor kennisname van betwistingen omtrent deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zullen de rechtbanken en hoven van het arrondissement Brugge zijn, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen.